Gebruiksvoorwaarden

Ontdek onze gebruiksvoorwaarden

1. Inleiding

Deze Gebruiksvoorwaarden van neXtop (hierna: ‘Wij’ of ‘Ons’) zijn van toepassing op:

www.neXtop.be en alle onderdelen ervan, gezamenlijk ‘Website’ genoemd.
alle gegevens die zich op de Website bevinden, hieronder begrepen doch zonder daartoe beperkt te zijn: foto’s, afbeeldingen, grafieken, software, tekeningen, tekst, lesdocumenten, etc., gezamenlijk “Informatie” genoemd.
Inhoud, zoals huiswerk, quizzen, examens, projecten, andere opdrachten die de Gebruiker uploadt, berichten die de Gebruiker maakt in de forums en dergelijke, gezamenlijk ‘Gebruikersinhoud’ genoemd. Gebruikerscontent omvat echter geen cursusinhoud of ander materiaal dat beschikbaar wordt gesteld op of geplaatst op het platform van neXtop door of namens de instructeurs die de Diensten gebruiken.
natuurlijke personen die, al dan niet betalend, gebruik maken van elke Informatie die zich op deze website bevindt, gezamenlijk ‘Gebruikers’ genoemd.
het ter beschikking stellen van digitaal opleidings- of instructiemateriaal, digitale documentatie, digitaal lesmateriaal, digitale multimedia, of enig ander digitaal materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de digitale cursus en dat gebruikt wordt door de Gebruiker om kennis op te doen, gezamenlijk “Diensten” genoemd.

Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven uw overeenkomst voor het gebruik (na betaling) van Dienst(en). neXtop kan deze voorwaarden aanpassen en eventuele wijzigingen zijn van kracht zodra ze op deze pagina zijn gepubliceerd.

De hieronder beschreven Dienst(en) kunnen resulteren in kosten voor u. U kunt een overzicht van de aangekochte Dienst(en) bekijken in uw neXtop-account. Als we geen betaling kunnen innen, kunnen we contact met u opnemen via de informatie die in ons systeem staat, of een betalingsverzoek doen wanneer we Dienst(en) aan u verlenen. Als u verschuldigde bedragen niet betaalt, kunnen we het gebruik van de Dienst(en) beperken of blokkeren totdat de betalingsproblemen zijn opgelost. Voor informatie over de manier waarop we uw betalingsgegevens gebruiken, verwijzen we naar Ons Privacybeleid.

Deze overeenkomst is tussen u, de Gebruiker (“U” of “u”) en neXtop (“wij”, “onze” of “neXtop”). De overeenkomst treedt in werking vanaf het moment dat u zich heeft ingeschreven voor een (betalende) cursus. Bij (het nemen van een abonnement voor) het gebruik van onze Dienst(en) ging u akkoord met de volledige Gebruiksvoorwaarden m.b.t. het gebruik van deze Dienst(en).

2. Samenvatting

Hieronder kunt u een samenvatting vinden van de Gebruiksvoorwaarden, die echter niet de volledige Gebruiksvoorwaarden vervangt.

Bij (het nemen van een abonnement voor) het Gebruik van onze Dienst(en) gaat u akkoord met het volgende:

U kunt de Dienst(en) gebruiken vanaf uw aankoop, tot zolang het u bij de aankoop is beloofd.
Wij mogen de Dienst(en) aanpassen op elk moment zonder dat u het recht heeft op enige terugbetaling of restitutie.
U kunt de Dienst(en) op elk moment annuleren en u heeft geen recht op restitutie.
U kunt de Dienst(en) niet overdragen aan een andere Gebruiker zonder onze voorafgaande toestemming.
U kunt de Dienst(en) niet gebruiken voor commerciële doeleinden of doorverkopen.
U mag de Dienst(en) niet gebruiken voor illegale, frauduleuze of misbruikte doeleinden.
Alle verzamelde (persoonlijke) Informatie die nodig is om de Dienst(en) te leveren, zal verwerkt worden in overeenstemming met ons Privacybeleid.
Wij mogen de geleverde Informatie of Dienst(en) op elk moment (van op afstand) aanpassen zonder u te verwittigen.
We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen en dergelijke wijzigingen worden van kracht na publicatie op de website of als we u op de hoogte stellen, op het moment van kennisgeving.

3. Algemene voorwaarden

3.1 Gebruik

Deze algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op zowel het gebruik als de toegang van de Website.

Wij dringen erop aan dat u de Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig leest voordat u gebruik maakt van de Website.

Bij het registreren als Gebruiker gaat u, op straffe van nietigheid van de registratie, uitdrukkelijk akkoord met de Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden of indien u de strekking/inhoud ervan niet begrijpt, vragen wij u om de Website niet langer te gebruiken, uw registratie te beëindigen en de Website spoedig te verlaten.

3.2 Toepassingsgebied

De Website en de intellectuele eigendomsrechten die hierop staan, zijn eigendom van neXtop. De Gebruiker kan gebruik maken van de Website en de aangeboden Diensten onder de voorwaarden die beschreven zijn in deze Gebruiksvoorwaarden, die voorafgaand uitdrukkelijk aanvaard zijn door de Gebruiker.

3.3 Doel

NeXtop is een digitale cursus Nederlands als Tweede Taal, bedoeld voor iedereen die Nederlands wil leren. Het bestaat uit een basispakket met daarin… en een aantal vervolgmodules. Met deze modules kan je zelfstandig aan de slag ….

3.4 Inhoud en gebruik van de website

Wie – Een Gebruiker mag onze Diensten alleen gebruiken als u een bindend contract met neXtop kunt aangaan, en alleen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wetten. Wanneer u uw neXtop aanmaakt, en vervolgens wanneer u bepaalde functies/Diensten gebruikt, moet u ons voorzien van nauwkeurige en volledige informatie en gaat u ermee akkoord dat u uw informatie bijwerkt om deze nauwkeurig en volledig te houden.

Gebruikslicentie Diensten – Onder voorbehoud van deze Gebruiksvoorwaarden, verlenen wij u een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie om onze Diensten te gebruiken. U mag Informatie of inhoud van onze Diensten alleen downloaden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, tenzij u schriftelijke toestemming van neXtop krijgt om de Informatie of inhoud op een andere manier te gebruiken. U gaat er ook mee akkoord dat u slechts één gebruikersaccount zult aanmaken, openen en/of gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan door neXtop, en u zult de toegang tot informatie voor uw account niet delen met een derde partij. Het gebruik van onze diensten geeft u geen recht op intellectuele eigendomsrechten op onze Diensten of de inhoud die u gebruikt of bekijkt.

Veranderingen in de inhoud van het aanbod – NeXtop biedt cursussen en content aan. Hoewel we ernaar streven om content van de best mogelijke kwaliteit aan te bieden, doen we ons toch onverwachte gebeurtenissen voor. NeXtop behoudt zich het recht voor om elk inhoudelijk aanbod te annuleren, te onderbreken, opnieuw in te plannen of te wijzigen, of de puntwaarde of het gewicht van elke opdracht, quiz of andere beoordeling te wijzigen.

3.5 Koppelingen naar externe webpagina’s

De Website (en het forum) kunnen links of koppelingen bevatten naar externe webpagina’s/websites van derden. NeXtop kan geen waarborgen bieden noch aansprakelijkheid oplopen voor de inhoud of juistheid van de informatie die zich op deze websites/webpagina’s bevindt, gezien neXtop geen gezag heeft over deze inhoud of informatie.

De vermelding van koppelingen naar externe webpagina’s op de Website houdt geen enkele goedkeuring, aanbeveling noch bekrachtiging in van de inhoud of informatie op deze websites/webpagina’s door neXtop. Tevens kan neXtop niet garanderen dat het privacybeleid van deze externe websites/webpagina’s in overeenstemming is met de Europese / Belgische wetgeving.

Bij het raadplegen of bij het gebruik van deze externe websites/webpagina’s en hun inhoud, kan neXtop niet aansprakelijk worden gesteld voor enige (on)rechtstreekse schade die daarvan het gevolg is.

3.6 Werking van de website

NeXtop beveiligt de Website en stelt deze permanent beschikbaar met alle redelijke middelen. Hoewel neXtop niet kan uitsluiten dat er in onvoorzienbare omstandigheden technische storingen kunnen optreden, nemen we tevens alle maatregelen om dergelijke ongemakken te vermijden. Deze technische storingen kunnen hun oorzaak vinden in malware, verkeerde technische handelingen of niet toegestane interventies. NeXtop kan dus in geen enkel geval de garantie geven dat het Gebruik van de Website op geen enkele manier een storing kan ondervinden of dat er nooit hinder zou kunnen plaatsvinden.

NeXtop kan bijgevolg niet aansprakelijk gesteld worden door een Gebruiker voor de bovenvermelde fouten, hinder, incidenten en problemen ten gevolge van enige toegang of Gebruik van de Website of een externe website van derden. Ook voor enige daaruit resulterende schade kan neXtop niet aansprakelijk worden gesteld.

Bij het accepteren van de Gebruiksovereenkomst erkennen en aanvaard je het recht van neXtop om de toegang tot de Website op elk ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging te onderbreken ingevolge volgende niet limitatieve lijst van beweegredenen:

het opsporen of tegenhouden van mogelijke gevallen van misbruik en/of fraude
het herstellen van technische of operationele functiestoornissen
in geval van een dwangbevel van een rechtbank wegens vermeende inbreuk op de (intellectuele) rechten van derden of het hebben van daadwerkelijke kennis van dergelijke inbreuk
in geval van stopzetting van de activiteiten van neXtop
enz.

Om wijzigingen en verbeteringen aan de Website aan te brengen, alsook om een regelmatig technisch onderhoud en het bijwerken van de inhoud te verzekeren, kunnen dergelijke belemmeringen noodzakelijk zijn. In geen enkel geval kan de Gebruiker neXtop aansprakelijk stellen voor een nadeel dat deze zou ondervinden door dergelijke belemmeringen.

3.7 Verplichtingen van de Gebruiker

Buiten de bovenstaande afspraken om, waarborgt de Gebruiker en zet de Gebruiker zich in om de hierna vermelde specifieke gedragsregels na te leven, en bijgevolg dus:

De Website niet te Gebruiken op een manier die ingaat tegen de Gebruiksvoorwaarden;
De Website steeds als een goede huisvader gebruiken, dit wil zeggen als een voorzichtig en zorgzaam mens;
De leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt of in het huidige jaar te zullen bereiken.
Te voorkomen dat hij door een onvoorzichtig Gebruik van de Website of Gebruik met slechte bedoelingen op gelijk welke manier afbreuk doet aan de inhoud van de Website, niet-toegestane wijzigingen aanbrengt, stoornissen of een (tijdelijke) onbeschikbaarheid van de Website veroorzaakt, malware of schadelijke bestanden uploadt, of bijdraagt aan eender welk incident dat schade zou kunnen veroorzaken aan neXtop of derden;
Zijn/haar registratie- en persoonsgegevens correct op te geven en zijn/haar registratiegegevens niet mee te delen aan derden, op welke wijze ook, en deze als strikt persoonlijk te behandelen;
De Website niet te Gebruiken voor illegale doeleinden, schending van de goede zeden of met het doel schade te berokkenen aan de reputatie van neXtop of die van derden;
De Website niet te gebruiken voor politieke propaganda en commerciële activiteiten;

Overtreding van deze gedragsregels kan leiden tot een autonome beslissing van neXtop om de Gebruiker op definitieve wijze te bannen zonder voorafgaande kennisgeving/toestemming en zonder enig recht op restitutie.

3.8 Forum

Tevens waarborgt de Gebruiker en zet de Gebruiker zich in om de hierna vermelde specifieke gedragsregels na te leven m.b.t. het neXtop-forum, en bijgevolg dus:

Geen bestand te posten op het forum dat illegaal, kwalijk, beledigend, haatdragend, seksueel getint is, malware bevat, inbreuk maakt/kan maken op de privacy van derden, inbreuk maakt/kan maken op de intellectuele rechten van neXtop of van derden, noch strijdig is met openbare orde of goede zeden.
Geen berichten die hetzelfde zijn of sterk op elkaar gelijken, herhaaldelijk te posten (voor reclamedoeleinden) – ook bekend als flooden of spammen.
Enkel berichten te posten over het onderwerp dat centraal staat in de discussie waaraan men deelneemt, op een manier die geen afbreuk doet aan de kwaliteit ervan.
Geen derden (waaronder andere Gebruikers) na te bootsen.
Geen schending van intellectueel eigendom, privacy of andere rechten te veroorzaken. Deel geen content die u niet mag delen, claim geen content die u juridisch niet als uw eigen content kan beschouwen, of deel geen content die op enige wijze inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van iemand anders of deze misbruikt.

NeXtop heeft het recht om materiaal dat niet in overeenstemming is met de Gebruiksvoorwaarden te verwijderen of te wijzigen, zonder enige mogelijkheid tot tegenspraak voor de Gebruiker.

Het overtreden van deze specifieke regels of de Gebruiksvoorwaarden in het algemeen, kan leiden tot een autonome beslissing van neXtop om de Gebruiker op definitieve wijze te verbieden zonder voorafgaande kennisgeving/toestemming en zonder enig recht op restitutie.

3.9 Intellectuele eigendomsrechten

De Diensten stellen u in staat om uw inhoud, zoals huiswerk, quizzen, examens, projecten, andere opdrachten die u indient, berichten die u maakt in de forums en dergelijke (“Gebruikersinhoud”), te delen met neXtop, instructeurs en/of andere gebruikers. De Gebruiker is bij het delen van Gebruikersinhoud als enige verantwoordelijk voor het respecteren van de Intellectuele Eigendomsrechten van derden die op de Gebruikersinhoud staan, en voor het naleven van enige verplichtingen die daaraan kunnen vasthangen. NeXtop kan m.a.w. in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele inbreuk op dergelijke intellectuele eigendomsrechten van derden bij het delen van Gebruikersinhoud.

Voor zover u Gebruikerscontent levert, verleent u neXtop een volledig overdraagbare, royaltyvrije, eeuwigdurende, sublicentieerbare, niet-exclusieve, wereldwijde licentie om de Gebruikerscontent te kopiëren, te distribueren, te wijzigen, afgeleide werken te maken op basis van, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk weer te geven en anderszins te gebruiken. Deze licentie omvat het verlenen van het recht aan neXtop om partners te machtigen om de Gebruikersinhoud te gebruiken met hun geregistreerde Gebruikers, on-campusstudenten of andere studenten die onafhankelijk zijn van de Diensten. Niets in deze Voorwaarden zal andere wettelijke rechten van neXtop op Gebruikerscontent beperken, bijvoorbeeld onder andere licenties. Wij behouden ons het recht voor om Gebruikerscontent te verwijderen of te wijzigen om welke reden dan ook, inclusief Gebruikerscontent die naar onze mening strijdig is met deze Voorwaarden.

Aan andere Gebruikers die van onze Diensten gebruik maken verleent u een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal-licentie.

De derde Gebruikers hebben bijgevolg het recht om:

de Gebruikersinhoud te delen – te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
de Gebruikersinhoud te bewerken – te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken
voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

Onder de voorwaarde dat:

Naamsvermelding – De Gebruiker dient de maker van de Gebruikersinhoud te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
Geen aanvullende beperkingen – Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Laat op:

Voor elementen van het materiaal die zich in het publieke domein bevinden, en voor vormen van gebruik die worden toegestaan via een uitzondering of beperking in de Auteurswet, hoef je niet aan de voorwaarden van de licentie te houden.
Er worden geen garanties afgegeven. Het is mogelijk dat de licentie je niet alle gebruiksvrijheden geeft die nodig zijn voor het beoogde gebruik. Bijvoorbeeld, andere rechten zoals publiciteits-, privacy- en morele rechten kunnen het gebruik van een werk beperken.
Dit is de vereenvoudigde (human-readable) versie van de volledige licentie en geen vervanging van de volledige licentie.

Alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op deze website en op de Informatie op deze website (teksten, afbeeldingen en andere items), berusten bij de beheerder, neXtop, tenzij expliciet anders vermeld in de bronvermelding.

Als algemeen principe mag de Informatie gereproduceerd of meegedeeld worden ter illustratie bij onderwijs voor een niet-winstgevende doelstelling, in het kader van de normale activiteiten van de onderwijsinstelling, zonder afbreuk te doen aan de normale exploitatie van het werk door de auteur(s) en mits bronvermelding. Enkel onder deze voorwaarden kan de Informatie worden gereproduceerd of meegedeeld zonder de toestemming van de auteur(s). De auteur kan een Gebruiker zelf zijn of derden, waarvan auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruikt is in de Informatie. Als deze digitale onderwijsuitzondering op de vereiste toestemming van toepassing is, heeft ze voorrang op de Creative Commons-licentie en is volgens het geldend wettelijk kader ook geen vergoeding verschuldigd aan de auteur(s).

Met betrekking tot de Informatie dient de Gebruiker op eigen gezag en op eigen verantwoordelijkheid na te gaan in welke mate de Informatie mag worden gereproduceerd en/of publiek meegedeeld mag worden. Concreet dient de Gebruiker zelf uit te maken in welke mate de Informatie is beschermd door intellectuele rechten en uit te maken of de Informatie is vrijgegeven door middel van een vrij licentiemodel, zoals bijvoorbeeld de Creative Commons. De Gebruiker erkent dat dergelijke licentiemodellen ook bepaalde verplichtingen met zich kunnen meebrengen en aanvaardt dat het zijn eigen verantwoordelijkheid is deze te respecteren.

Indien de Informatie niet is vrijgegeven onder een vrij licentiemodel, blijven de gewone regels van de toepasselijke intellectuele rechten van kracht. Andermaal is enkel en alleen het Geregistreerd Lid ervoor verantwoordelijk dat de Informatie niet wordt aangewend op een wijze die strijdig is met de rechten van de houder van de betreffende intellectuele rechten of de toepasselijkheid van enige excepties of uitzonderingen op deze rechten. NeXtop zal niet in uw plaats bepalen wie rechthebbenden zijn of bronvermeldingen toevoegen en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Elk toegestaan Gebruik van de Website en de Informatie die erin is vervat houdt bovendien in dat de Gebruiker steeds op een duidelijke en zichtbare manier de bron van Informatie dient te vermelden. Dit wil zeggen dat de Gebruiker, naast de bronvermelding van de auteur van de Informatie, de naam van de producent en Website dient te vermelden.

Behoudens wat hierboven vermeld is, mag de Gebruiker de Website niet (op welke manier ook of op welke informatiedrager ook) geheel of gedeeltelijke kopiëren, aanpassen, vertalen, verkopen, verhuren, uitlenen, meedelen aan het publiek of zelf afgeleide werken van voormelde elementen creëren zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van neXtop (of de betreffende auteur, mogelijk het Geregistreerd Lid).

3.10 Restitutiebeleid

De Gebruiker stemt echter UITDRUKKELIJK en voorafgaand toe dat de uitvoering en/of levering van de Diensten meteen van start gaat na de betaling en erkent dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest. (Art.VI.53 13° WER)

Persoonsgegevens

Alle Persoonsgegevens die neXtop tijdens de registratie verzamelt, worden behandeld en/of verwerkt overeenkomstig ons Privacybeleid.

Niet-verzakingsbeding

Het nalaten van neXtop om (haar recht op grond van) een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden op enig moment of gedurende een periode te doen uitvoeren of uit te oefenen, kan op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als een verzaking aan haar recht om op elk moment deze bepaling te doen uitvoeren of haar recht uit te oefenen.

3.11 Rechtsgeldigheid van de Gebruiksvoorwaarden

De nietigheid van één of meerdere bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid, de toepasselijkheid en het dwingende karakter van de overige bepalingen. Als één of meerdere bepalingen op basis van een wet, een reglement of een definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank ongeldig geacht of verklaard worden, zullen deze ongeldige bepalingen worden vervangen door een nieuwe bepaling die zo veel als mogelijk de oorspronkelijke doelstellingen van de ongeldige bepaling zal beogen. De overige bepalingen zullen hun ongewijzigde kracht en draagwijdte behouden.

3.12 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerd door het Belgische recht. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat het enkel de hoven en de rechtbanken van Oudenaarde zijn die de bevoegdheid hebben om kennis te nemen van een gebeurlijk geschil omtrent de toepassing of de interpretatie van de Gebruiksvoorwaarden met uitsluiting van enige andere rechtbank.

3.13 Wijzigingen aan de Website en/of de Gebruiksvoorwaarden

We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen en dergelijke wijzigingen worden van kracht na publicatie op de website of als we u op de hoogte stellen, op het moment van kennisgeving.

3.14 Contact

Voor verdere vragen m.b.t. deze Gebruiksvoorwaarden kunt u contact opnemen met neXtop via info@nextop.be.