Privacybeleid

Ontdek hoe we jouw privacy beschermen

1. Algemeen

Ingangsdatum: 2 november 2022

Dit Privacybeleid van neXtop (hierna: ‘Wij’ of ‘Ons’) is van toepassing op: www.nextop.be en alle onderdelen ervan, gezamenlijk ‘Website’ genoemd:

  • alle gegevens die zich op de Website bevinden, al dan niet geüpload door Gebruikers, hieronder begrepen doch zonder daartoe beperkt te zijn: foto’s, afbeeldingen, grafieken, software, tekeningen, tekst, lesdocumenten, etc., gezamenlijk “Informatie” genoemd.
  • natuurlijke personen die, al dan niet betalend, gebruik maken van elke Informatie die zich op deze website bevindt, gezamenlijk ‘Gebruikers’ genoemd.
  • het leveren van opleidings- of instructiemateriaal, documentatie, lesmateriaal, multimedia, of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de cursus en dat gebruikt wordt door de Gebruiker om kennis op te doen , gezamenlijk ‘Diensten’ genoemd.

Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG, beter bekend als General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische Privacywet, gezamenlijk de ‘Wet’ genoemd.

2. Wie zit er achter neXtop?

NeXtop werd ontwikkeld door Liesbeth De Paepe. Zij behaalde in 2018 een doctoraat in verband met het online leren van Nederlands als Tweede Taal. Ze ontwikkelde eerder al verschillende online en blended cursussen voor Nederlands als Tweede Taal, een online cursus vakdidactiek NNT (Nederlands niet-thuistaal) voor KULeuven (de cursus heet Docent@Ned), en verschillende MOOCS voor Nederlands als Vreemde Taal.

3. Welke informatie verzamelen we?

Gegevens die u rechtstreeks verstrekt bij het gebruik van de Website kunt u gegevens rechtstreeks aan ons verstrekken. Bijvoorbeeld:

  • Als een Gebruiker een account of profiel bij ons aanmaakt, kunnen we om gegevens vragen zoals uw naam, geboortedatum of e-mailadres.
  • Als u een product of betaalde Dienst bij ons bestelt, vragen wij u mogelijk om uw naam, adres, contactgegevens en verzend- en betalingsgegevens.
  • Wanneer u contact opneemt met Ons, hebben we informatie nodig om te kunnen antwoorden, bijvoorbeeld om uw identiteit te verifiëren en om vast te stellen naar welk product u informeert.
  • Wanneer de Gebruiker enig recht wil uitoefenen op grond van de Privacywet, kunnen we om gegevens vragen zoals uw naam en e-mailadres.
  • Informatie over uw gebruik van Diensten

4. Hoe gebruiken wij uw informatie?

Doelen – De verzamelde informatie gebruiken we voor de volgende doeleinden:

Deze te publiceren op de Website zoals hierboven werd beschreven;
De Gebruiker na online registratie (en betaling) toe te laten gebruik te maken van onze Diensten, Website en Informatie;
Indien de Gebruiker hiertoe voorafgaand toestemming heeft gegeven in het gebruikersprofiel, deze te informeren over allerhande nieuwe Diensten van neXtop of andere educatieve initiatieven, onder andere door via e-mail informatie te verzenden die de Gebruiker zou kunnen interesseren;
Indien de Gebruiker hiertoe voorafgaand toestemming heeft gegeven in het gebruikersprofiel, periodiek nieuwsbrieven of andere educatieve initiatieven verzenden van neXtop;
Om het beheer van onze Website en de Diensten die we je aanbieden beter te laten verlopen.
Om uw identiteit te verifiëren en te kunnen antwoorden als de Gebruiker contact opneemt met Ons of enig recht op grond van de Privacywet wil uitoefenen.
Om vast te stellen naar welk product u informeert en de bestelling te kunnen verwerken als de Gebruiker een product of betaalde Dienst bij Ons bestelt.

U heeft verschillende rechten met betrekking tot uw informatie. Ga verder naar WAT ZIJN UW RECHTEN? voor meer informatie.

5. Waarnaar verzenden we uw gegevens?

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden niet rechtstreeks verzonden naar een externe of derde partij. Wij delen bijgevolg geen persoonsgegevens van Gebruikers met externe partijen.

6. Welke diensten van externe partijen gebruiken we?

NeXtop gebruikt geen diensten van externe partijen.

7. Wat doen wij om uw informatie te beveiligen?

(Redelijke) fysieke en technische beveiliging – Wij nemen de bescherming van uw gegevens ernstig. Wij beveiligen de verzamelde informatie door het nemen van gepaste fysieke en technische maatregelen. Ondanks de redelijke stappen die wij nemen om uw informatie te beveiligen, moet u er echter rekening mee houden dat geen enkele website en geen enkel computersysteem volledig veilig is.

8. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden door neXtop bewaard met de nodige maatregelen ter bescherming van de gegevens (zie hierboven). NeXtop bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist en maximaal tot 5 jaar na laatste gebruik.

Niet-geautoriseerde derden en/of leden van neXtop die daartoe niet zijn geautoriseerd hebben geen toegang tot de persoonsgegevens van de Gebruiker en kunnen er geen gebruik van maken. NeXtop beperkt het aantal medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens van de Gebruiker tot een absoluut minimum. Indien er door geautoriseerde medewerkers van neXtop gebruik wordt gemaakt van de persoonlijke gegevens van een Gebruiker, zal dit in overeenstemming gebeuren met de Wet en de bovenvermelde doelstellingen.

9. Cookiebeleid

Als u een opmerking achterlaat op onze site kunt u uw toestemming geven om uw naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Dit is voor uw gemak, zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen wanneer u nog een reactie achterlaat. Deze cookies gaan een jaar mee.

Als u onze inlogpagina bezoekt, stellen wij een tijdelijke cookie in om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser afsluit.

Wanneer u inlogt, zullen we ook een aantal cookies instellen om uw inloggegevens op te slaan en uw schermkeuzes weer te geven. Inlogcookies gaan twee dagen mee, en cookies m.b.t. schermopties gaan een jaar mee. Als u “Onthoud mij” selecteert, blijft uw login twee weken geldig. Als u uitlogt uit uw account, worden de inlogcookies verwijderd.

Als u een artikel bewerkt of publiceert, wordt een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft alleen de post-ID aan van het artikel dat u zojuist heeft bewerkt. Het vervalt na 1 dag.

10. Wat zijn uw rechten?
Recht op toegang – een kopie aanvragen van de persoonlijke informatie die we over u hebben;
Recht op rectificatie – vragen dat we de persoonlijke informatie die we over u hebben bijwerken, of dat we deze persoonlijke informatie, waarvan u denkt dat ze onjuist of onvolledig is, zelfstandig corrigeren;
Recht om te wissen of te beperken – vragen of we persoonlijke informatie die we over je hebben van de live systemen verwijderen, of de manier waarop wij dergelijke persoonlijke informatie gebruiken beperken;
Recht op gegevensoverdracht – een kopie aanvragen van de persoonlijke informatie die we over u hebben in een voor computers leesbaar formaat.
Recht om bezwaar te maken – bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke informatie;
Uitschrijven – je toestemming voor onze verwerking van je persoonlijke gegevens intrekken (voor zover deze verwerking is gebaseerd op toestemming en toestemming de enige toegestane basis voor verwerking is).